Inloggen Social Schools

Jeelo school

Het team van De Lier heeft gekozen voor een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie: Jeelo. We willen het leren voor leerlingen betekenisvoller maken door meer de verbinding tussen de vakgebieden te leggen. Daarbij zijn eigenaarschap en o.a. ondersteuning van maatschappelijke organisaties een voorwaarde voor het doen slagen van deze manier van werken. 

Bij Jeelo komen vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, leefstijl, EHBO, verkeer, tekenen, handvaardigheid en drama geïntegreerd aan de orde. Ook is er aandacht voor taal en rekenen. Deze vakken worden in projecten schoolbreed aangeboden. Jeelo projecten duren zes weken en in een cyclus van twee jaar vinden er twaalf projecten plaats. In die 6 weken werken alle groepen  tegelijk aan het project. De kinderen werken projectmatig. Dat wil zeggen: de kinderen leveren een projectresultaat volgens vooraf gestelde eisen. Daarbij betrekken wij organisaties uit de omgeving van de school. Zij zijn noodzakelijk voor het leveren van een goed projectresultaat. 

Al deze projecten hebben de beleving van het kind en de directe leefomgeving van het kind als uitgangspunt:

  • Wat is de belevingswereld van het kind?
  • Wat valt er te leren in de nabije omgeving van de school? 

Bij het ene project zal het accent meer op aardrijkskunde liggen, bij het andere meer op geschiedenis of techniek. 

 

 

Jeelo pijlers

Jeelo werkt vanuit drie pijlers:

  1. Samen leven. Hierbij gaat het erom dat wanneer je iets leert je de omgeving daarbij nodig hebt. Je leert door, met en voor je omgeving; in de lessen betekent dit dat we maatschappelijke organisaties betrekken bij ons onderwijs.
  2. Samen werken. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen van je competenties. Dus wat jij kan als leerling, waar je goed in bent. Ieder heeft zijn/haar talent en tijdens de Jeelo-projecten maken de kinderen in de gezamenlijke opdrachten/werkstukken gebruik van elkaars competenties/talenten.
  3. Zelfstandig leren hierbij gaat het voornamelijk om het 'leren leren'. Kinderen kunnen door zelftests te doen, kijken wat ze al hebben geleerd gedurende de projecten. Hierdoor kunnen ze zichzelf sturen en oefenen zodat ze meer eigenaar van hun eigen leerproces.

Jeelo heeft ook een elektronische leeromgeving. Elk kind heeft een eigen inlog. De kinderen werken met Jeelo klassikaal, in groepsdoorbroken circuits, in groepjes, met maatjes en individueel.  

Meer informatie over Jeelo kunt u vinden op de website van Jeelo www.jeelo.nl
De persoonlijke leerlingomgeving van Jeelo vindt u via https://delier.mijnjeelo.nl