Inloggen Social Schools

SPOV

Basisschool de Lier maakt deel uit van Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOVenray). Binnen SPOVenray is sprake van een (eenhoofdig) College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Frans Laarakker vormt het College van Bestuur.

Het stafbureau is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, financiën en facilitaire zaken op de 14 scholen en is werkgever van alle medewerkers van SPOVenray.

Het College van Bestuur wordt bijgestaan door een stafbureau, bestaande uit:

 • Staf Personeel:
  Marie-Anne Janssen, Beleidsmedewerker Personeel en Organisatie
  Silvia van Went, Personeelsconsulent
  Jessica Holdinga, Hoofd Salarisadministratie

Nejoua Khayale, HR medewerker

 • Staf Onderwijs en Kwaliteit:
  Monique Hoeijmakers, Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit
  Margo Kampshof, Procesmanager Kwaliteit
  Anke Lücker, Orthopedagoog Generalist
  Nicole Schwachöfer, Orthopedagoog
  Stijn Hendriks, Coördinator ICT, Wetenschap en Technologie
  Ted Lenssen, Coördinator XpeditieLab

 • Staf Financiën:                                                                                                                                                        Jan van Wieren, interim Hoofd Financiële Zaken                                                                                       Fea Franssen, Medewerker Financiële Zaken

 • Secretariaat:
  Natasja Poels, Bestuurssecretaresse

Het bestuurskantoor is gevestigd op Eindstraat 20, 5801 CR te Venray
en is telefonisch te bereiken via 0478-516215 of per mail via info@spovenray.nl

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. In juni 2023 bestaat de RvT uit de volgende leden:

 • Mevr. J. Abbring Voorzitter 
 • Dhr. H. Janssen Vice voorzitter 
 • Dhr. P. Dings Lid
 • Mevr. L. Corvers Lid
 • Dhr. R. Bool Lid
 • Mevr. O. Görts Lid 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en stelt vast of deze de kwaliteit van het onderwijs op een goede wijze bevordert, op een juiste manier met de beschikbare middelen om gaat en het werkgeverschap zorgvuldig vorm geeft.

Voor u als ouder blijft de school uiteraard het aanspreekpunt voor alle zaken die uw kind of de school aangaan. De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. 

Het College van Bestuur is verheugd dat het onderwijs op al haar scholen volgens de Inspectie van het Onderwijs van voldoende kwaliteit is en alle scholen derhalve vallen onder het basisarrangement van de Inspectie.

Het belang van ouderparticipatie en de medezeggenschap is groot. Via de medezeggenschapsraad (M.R.) op schoolniveau en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.) op stichtingsniveau wordt deze inbreng gewaarborgd. Beide Raden bestaan uit personeelsleden en ouders.

De school is er voor de ontwikkeling van kinderen. Omdat kinderen recht hebben op het beste onderwijs heeft SPOVenray een strategisch beleidsplan 2021-2024 opgesteld. In dit strategisch beleidsplan laten we zien welke koers SPOVenray de komende jaren gaat varen. Het plan vormt het fundament waarop we verder bouwen aan de ontwikkeling en de kwaliteit van onze organisatie. Het realiseren van kwaliteit is ons overkoepelende thema. Die kwaliteit splitsen we uit in drie thema’s: de professional, de leerling en de omgeving. Per hoofdstuk formuleren we doelstellingen. De inhoudelijke uitwerking van deze doelen zijn in de koerskaarten van onze school te vinden. 

Indien u hierover meer wilt weten, verwijs ik u naar onze website: www.spovenray.nl  en naar de website van uw school. De scholen hebben dit beleidsplan voor hun eigen school vertaald in een Koersplan. Dit Koersplan is goedgekeurd door de MR van de school.

 

SPOV heeft dertien basisscholen en één speciale basisschool onder haar hoede. De scholen bieden samen onderwijs aan ruim 2800 leerlingen in de verschillende wijken van Venray en in de eromheen liggende kerkdorpen. De kracht en uniciteit van SPOV zit in de variëteit en bereikbaarheid. Iedere school kent een eigen concept, zodat ouders voor en met hun kinderen een weloverwogen keuze kunnen maken. SPOV wil van blijvende betekenis zijn voor kinderen, leraren en samenleving en een passend leerarrangement bieden voor elk kind. 

SPOV is een dynamische organisatie met veel energie en potentie. De cultuur is te kenmerken als transparant waar het gaat om de bedoeling, de lijnen zijn kort, er is openheid in de omgang met elkaar en initiatieven worden gewaardeerd en serieus genomen. De organisatie is innovatief en oriënteert zich continue op relevante ontwikkelingen die vertaald kunnen worden naar nieuwe inzichten. SPOV maakt gebruik van Google Certified Educators en is inmiddels “een Google Reference School” als erkenning voor de positieve manier waarop “digitaal toekomstgericht” onderwijs wordt gegeven.

Over SPOVenray

We hebben natuurlijk maar één doel: ervoor zorgen dat alle leerlingen het beste  uit zichzelf kunnen halen. Dat betekent dat we de beste werkgever voor onze medewerkers willen zijn, maar ook dat we onze professionals uitdagen om  op hun beurt weer de beste te zijn in hun vak. Alleen als we hen goed toerusten en faciliteren, zorgen we er samen voor dat we de beste scholen hebben voor  onze leerlingen en hun ouders. 

De missie en visie zijn vertaald naar zeven uitgangspunten die de essentie van het DNA van SPOV weergeven:

 1. Vertrouwen vormt de basis.
 2. We zijn samen verantwoordelijk.
 3. We handelen transparant.
 4. Er is ruimte voor experiment, om te leren en te verbeteren.
 5. Hou het simpel.
 6. We zijn verbonden met de wereld om ons heen.
 7. We handelen vanuit professionaliteit.

SPOVenray ziet de wereld met een holistische blik. Leerlingen ontwikkelen zich op  verschillende vlakken tegelijkertijd. Deze hebben allemaal weer invloed op elkaar.  Naast ‘leren’ vinden wij daarom ook de sociale, fysieke en emotionele ontwikkeling van kinderen belangrijk. In de komende periode gaan we vormgeven hoe wij  onze leerlingen gaan helpen om die vlakken goed te ontwikkelen. Dat geldt voor zowel onze scholen als voor de organisatie als geheel.