Inloggen Social Schools

Medezeggenschapsraad

Ouders hebben belang bij goed onderwijs. Leerkrachten hebben belang bij een goed werkklimaat. Om aan beide groepen zeggenschap te geven over het functioneren van de school is er een medezeggenschapsraad (mr), die evenredig samengesteld wordt uit de ouder- en de personeelsgeleding.

Het beleid van de school vormgeven wordt steeds meer een zaak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. De mr speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol. Alle onderwerpen die voor school van belang zijn, komen daar aan bod. Mocht u over een bepaald aspect van de school vragen hebben, dan kunt u dit via de mr aan de orde stellen.   

De taken en bevoegdheden van de mr staan nader uitgewerkt in een Medezeggenschapsreglement.  SPOVenray (Stichting Primair Onderwijs Venray), waar onze school onder valt, heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) die zeggenschap uitoefent over die onderwerpen die van bovenschools belang zijn. Iedere school wordt in de gmr vertegenwoordigd door een contactpersoon. De contactpersoon woont minimaal 1x per jaar onze mr-vergaderingen bij.

De mr van onze school vergadert circa 6x per schooljaar, deze vergaderingen zijn openbaar. De notulen van de mr-vergaderingen liggen ter inzage op school. Wilt u deze inzien dan kunt u dit kenbaar maken bij een van de mr-leden.
De vergaderdata staan vermeld in de jaarkalender. U bent van harte welkom een vergadering bij te wonen, graag dit even van tevoren doorgeven bij een lid van de mr.

Onze mr bestaat dit schooljaar uit de volgende ouders:
T. Engels: voorzitter
J. de Jong
en de volgende teamleden:
C. Scholtz: secretaris
K. Loonen